differentierad undervisning,  läsa,  läscoach,  läsglädje,  Läslov,  läslovers,  likvärdig skola,  svenska

Läscoacher + Läslov = Läslovers

Spännande läsprojekt som ger Läslovers lagom till Läslovet!

För ett antal år sedan (samma år som höstlovet blev läslov) startade jag och min kollega läsprojektet Läslovers på vår skola. Det blev riktigt spännande och flera elever läste mer än 100 gånger under de veckor som projektet varade. Nu är det dags för Läslovers 2.0 och den här gången är det Farstavikens årskurs 5 som ska bli Läslovers.

I den här bloggen tänkte jag dela med mig av vår planering inför projektet Läslovers. Ett läsprojekt som ska pågå under ca 5 veckor. Två veckor före läslovet och två veckor efter. Självklart förutsätter vi att eleverna är så inne i sitt läsande att de kommer sluka böcker under läslovet. 😉

Hoppas jag kan inspirera …

*

Varför läsprojektet Läslovers

Precis som studier visar ser vi att våra elever inte läser mer än det som ges möjlighet i skolan, något som blir tydligt när vi screenar deras läshastighet och läsförståelse. I flera bloggar, exempel Delad glädje är dubbel glädje och Vinnare eller förlorare under sommarlovet berättar jag om vikten av att ta det sjunkande intresset för läsning på allvar. I Läscoachens ABC tar jag fasta på forskning och studier kring frågan. Med Läscoachens ABCkonstaterar jag att vårt viktigaste ansvar är att inte lämna eleverna ensamma i sin läsning. Något som tyvärr görs allt för ofta och läshastigheten, läsförståelse blir lidande och läsglädjen uteblir.

Vårt syfte med läsprojektet är att skapa nya rutiner i elevernas vardag där de prioritera läsning även utanför skolan.

Vårt mål är att eleverna blir Läslovers med läshunger och eget läsdriv.

För att lyckas med att skapa läshunger och läsdriv är det viktigt att elever förstår syftet med läsprojektet och att vi synliggör deras läsande och läsutveckling.

*

Bestiga läsberget på 5000 timmar

Hur mycket läser vi?

För att synliggöra den egna läsutveckling har vi ett läscoachsamtal i början av projektet. Vi utgår i från läsbergets 5000 timmar. Där skattar eleven var hen är i sin läsning, sätter mål och reflekterar över hur hen ska göra för att nå sitt mål. Under läsprojektets gång kommer vi att återkomma till läsbergen i grupp och individuellt.

Vad läser vi?

För att synliggöra hur mycket de läser kommer eleverna att få bokmärken i form av en bokkamrat. På bokmärket ska de anteckna varje gång de läser (minst 20min/gång). Varje bokmärke är samtidigt en bokkamrat som eleverna ska samla på. Ett mätbart mål för en elev kan vara att samla ihop till en bokkamratsfamilj. Vilket betyder att hen då har läst minst 60 gånger under projektets gång.

För att synliggöra vad de läser skriver eleverna upp det de läser och tillsammans gör klassen en bokaffisch. På bokaffischen sätter eleven upp en bild på bokens framsida och ger ett kort omdöme. På så sätt blir även bokaffischen en fin tavla med boktips.

*

Vägen till Läslovers

Vägen till att bli Läslovers går över läsberget och består av flera bergsstigar, kantade med spännande upplevelser och reflektioner. För att lyckas behöver vi mobilisera flera läscoacher, därför kommer vi samarbeta ämnesövergripande med alla i arbetslaget. Tillsammans kommer vi…

…ge eleverna rikligt med tid att läsa på skolan

40 minuters läsning per dag. Denna lässtund ligger inte bara på lektioner i svenska utan kommer även ligga under andra ämnen, eftersom språket är fundamentet för all kunskap.

… coacha och uppmuntra eleverna att läsa utanför skolan

Genom coachande förhållningsätt, positiv förstärkning och hemuppgifter hoppas vi skapa lästillfällen för eleven även utanför skoltid. Vi räknar med att få med oss föräldrar som coacher, men självklart har skolan ett kompensatoriskt ansvar som vi kommer ta hänsyn till.

ge eleverna tid att reflektera och samtala om det de läser

Två till tre gånger i veckan kommer eleverna få möjlighet att prata om det de läser. De får då reflektera kring gemensamma frågeställningar, förståelsestrategier och hur de prioriterar läsning utanför skolan. I boksamtalen kommer vi använda Läscoachens samtalskort.

x

låta eleverna njuta av spännande fantasieggande upplevelser

För att skapa nyfikenhet för litteratur varvar vi den egna läsningen med lyssnarupplevelser och samtal kring det vi lyssnar på. Den här gången kommer vi nyttja SR drama för ungas fantastiska utbud. De har nämligen bra lärarhandledningar med reflektionsfrågor som gör att alla pedagoger i arbetslaget kan vara delaktiga.

x

ge eleverna tid att stanna upp och reflektera över sin egen läsning och utveckling

Under ett av veckans boksamtal kommer de reflektera över sin läsutveckling och läsdriv tillsammans med sina läskamrater och en läscoach. Läscoachen kommer också att återkoppla till elevens individuella läsberg under projektets gång.

xxx

Hoppas ni blivit inspirerade och taggade att bli
Läscoacher och Läslovers ni med …
Nu kör vi – så här blir vi Läslovers!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *