Läscoachens ABC

– att bygga och coacha fram läshunger

De senaste 10 åren har upplevelseindustrin och samhället förändrats i en rasande fart. En fantastisk utveckling som är välkommen. Tack vare ny teknik finns nu bra verktyg som hjälper bland annat barn med läs- och skrivsvårigheter. Men den nya tekniken ställer också högre krav på förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag. För samtidigt som forskning visar vikten av samtal och högläsning för barns språkutveckling, växer 2/3 av våra elever upp i hem utan högläsning. Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära eleverna att läsa – det är att få eleverna att vilja läsa. Det är en utmaning som alla pedagoger, oavsett årskurs eller ämne, måste anta.

En sagolik gåva – från sagostund till läsglädje

2015 kom min och Anna-Lena Cockins bok En sagolik gåva från sagostund till läsglädje. I boken berättade vi för föräldrar hur viktiga de är för sina barns läsutveckling. Det visade sig att även förskolepersonal och lärare blev intresserade av bokens budskap. Därmed föddes idén till Läscoachens ABC – att bygga och coacha fram läshunger.

Jag är nog inte ensam om att ha reflekterat över varför jag inte lyckas fånga vissa elevers läsintresse. Trots min entusiasm, inspiration, strategier och utmaningar, vilka jag har skrivit om i flera bloggar bl a Vinnare eller förlorare under sommarlovet.

Varför har inte hen läst? Fyllt i sitt läsbingo? Triggats av klassutmaningen? Som läscoach har jag hittat nyckeln i det coachande samtalet.

Eleven behöver hitta sin väg till läsglädje. Det gör hen genom att få förståelse för sin egen inlärning och för hur hen fungerar i olika lässituationer. Som läscoach har jag därför lämnat ”frökens tipslåda” hemma. Istället har jag lyssnat aktivt och ställt kraftfulla frågor i mina lässamtal med eleverna. I våra samtal har eleven kunnat upptäcka sin unika väg till läsning och hur hen ska träna sin LQ för att få läshunger.

Coachande lässamtal med öppna och kraftfulla frågor

Öppna frågor är inget nytt inom dagens pedagogik och uppfostran. Genom att undvika ”varför” och” ja- och nej-frågor” skapas ett livligare samtal, där eleverna utvecklar sitt språk och tankebanor.

Lässamtalen behöver inte bli alltför komplicerade och tidskrävande. De är mer ett förhållningssätt till hur jag samtalar med eleven om hens läsning än ett regelrätt lässamtal. När jag pratar med eleven om hens läsning undviker jag frågor som ”Varför läser du inte under lässtunden?” och ”Varför byter du bok hela tiden?” eftersom dessa frågor kan skuldbelägga eleven, vilket är kontraproduktivt. Då jag istället för att uppmuntra till läsning, riskerar att eleven hittar strategier som gör att hen slipper läsa. Allt för att undvika mig och mina frågor. Som läscoach ställer jag istället frågor som ”Vad var det som gjorde att du inte gillade den där boken?” eller ”Vad tror du skulle få dig att läsa under lässtunden?”. Jag öppnar upp för eleven att själv undersöka olika vägar för att träna sitt LQ.

”Känslan av att vara med i beslut ökar ofta den inre motivationen, vilket i sin tur ökar möjligheten att lyckas.”

Här är några exempel på öppna och kraftfulla frågor, att ha i rockärmen när du pratar med dina elever om läsning. Varför inte också uppmuntra föräldrar att använda samma förhållningssätt vid läxläsning? 😉

********************************************************************************************

Coacha eleven att förstå varför hen behöver läsa

 • Hur vill du att det ska kännas när du läser?
 • Vad har du för mål med din läsning?
 • Om du fick drömma lite om ditt läsande, hur skulle den drömmen se ut?

********************************************************************************************

Coacha eleven att undvika fallgropar och hinder

 • På vilka sätt hindrar du dig själv?
 • Vad är svårigheten med att läsa?
 • Hur skulle det vara om inte hindret fanns?
 • Vad händer om du inte gör en förändring?
 • Vad vinner du på att göra en förändring?

********************************************************************************************

Coacha elevens inre motivation att läsa

 • Hur vill du att lässtunden ska vara organiserad?
 • Vilka möjligheter har du att träna läsning på?
 • Vad är din utmaning?
 • Vad är ditt första steg?

********************************************************************************************

Coacha och följa upp elevens läsprocess

 • Vad blev resultatet?
 • Vad behöver du göra för att gå vidare?
 • Hur kan du påminna dig om att läsa?
 • Vad kunde du gjort annorlunda?

********************************************************************************************

xxxx

Ett rikt språk och vana vid litteratur är en grundläggande förutsättning för läslust och bildning i framtiden. Den pedagogiska utmaning är inte att lära eleverna att läsa, utmaning är att få eleverna att vilja läsa. Coachande lässamtal kan ta oss en bit på vägen… 

xxxx

Läscoachens ABC – Att bygga och coacha fram läshunger tar avstamp i forskning om läsförståelsestrategier och elevernas språkutveckling. Boken ger inspiration, kunskap och konkreta tips på hur du som pedagog kan bidra till att stimulera språkutveckling, utveckla läsförståelse och läslust. Boken tar även upp hur du kan kommunicera detta viktiga budskap till elevernas föräldrar. Förhoppningen är att alla pedagoger ska bli inspirerade att arbeta språkutvecklande, med litteraturen och boksamtal som grund, oavsett ämne och elevernas ålder.